Słownik pojęć leasingowych

Słownik podstawowych pojęć związanych z leasingiem niezbędnych przy analizowaniu i negocjowaniu umowy leasingowej.

Leasingobiorca

Korzystający, klient. Strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Korzystającym może być zarówno każdy podmiot gospodarczy, jak oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w Londynie. LIBOR często stosowany jest jako baza części odsetkowej leasingu.

Linia leasingowa (limit leasingowy)

Ustalona maksymalna kwota zaangażowania firmy leasingowej (finansującego) w transakcje z korzystającym. W praktyce limity takie przyznawane są dla klientów (leasingobiorców), którzy mają stałe potrzeby finansowania inwestycji. Linię przyznaje się po weryfikacji zdolności kredytowej i sytuacji finansowej, a zawieranie każdej kolejnej umowy w ramach przyznanej linii nie wymaga już analizy i oceny korzystającego. Limit przyznawany jest na określony czas, a rodzaj przedmiotów leasingu zostaje wcześniej uzgodniony

Lokal użytkowy

Jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej itp.

Miejsce eksploatacji

- określone w umowie leasingu, często miejsce prowadzenia działalności klienta (korzystającego, leasingobiorcy), gdzie zamierza on wykorzystywać przedmiot leasingu.

Nieruchomość

- to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomość nowa

- zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Nieruchomość używana

- zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat.

Nieruchomość zabudowan

a - każdy grunt na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania.

Odpisy amortyzacyjne

- część wartości początkowej środka trwałego, którą przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, obliczona według określonej stawki amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych klient

OWUL (ogólne warunki umowy leasingu)

– zapisy umowne stosowane do całej grupy umów zawieranych na podobnych zasadach. Warunki te mogą zawierać: zasady korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy, kary umowne, postępowanie w razie szkody, opłaty, odsetki i inne zobowiązania wzajemne stron.

Okres umowy leasingu

- okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. Okres leasingu operacyjnego zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie może być krótszy niż okres, w którym środek trwały amortyzuje się w 40% czyli np. dla samochodów (o stawce amortyzacji równą 20%) jest to okres 24 miesięcy, a dla nieruchomości oznaczony został na 10 lat.

Opcja nabycia przedmiotu leasingu

– prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez korzystającego (klienta, leasingobiorcę) po zakończeniu umowy leasingu. Opcja taka może mieć miejsce zarówno w leasingu operacyjnym, jak również w finansowym. Umowy leasingu mogą przewidywać wskazanie przez korzystającego innego podmiotu, który jest zainteresowany wykupem przedmiotu leasingu na z góry ustalonych warunkach. Umowa leasingu może również przewidywać, że korzystający (leasingobiorca) w przypadku rezygnacji z opcji nabycia otrzyma kompensatę.

Opłata manipulacyjna

- opłata (prowizja) ponoszona z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingu. Często firmy leasingowe odstępują od tej opłaty. Koszt ten w całości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Poręczenie

- jedna z form zabezpieczenia osobowego umowy leasingu. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać względem firmy leasingowej (finansującego, leasingodawcy) zobowiązania w sytuacji, gdy nie będzie mógł tego wykonać korzystający (klient, leasingobiorca).

Prawo własności przedmiotu leasingu

– zawsze, przez cały czas leasingu, niezależnie od jego rodzaju – prawo własności przedmiotu leasingu należy tylko i wyłącznie do firmy leasingowej. Przy leasingu finansowym korzystający (klient, leasingobiorca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych, na które pozwalają mu zapisy w umowie leasingowej, ale nie jest on właścicielem przedmiotu leasingu.

Promesa leasingowa

– formalne przyrzeczenie, dokonane przez firmę leasingową, podpisania umowy leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez korzystającego wymagań formalnych.

Protokół odbioru

- dokument, który stwierdza początek korzystania z przedmiotu leasingu przez klienta. Stwierdza on odebranie przedmiotu leasingu do korzystania od finansującego (w praktyce bezpośrednio od dostawcy przedmiotu leasingu).

Przedmiot leasingu

- środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna lub nieruchomość których prawo użytkowania firma leasingowa za pomocą umowy leasingu przenosi na korzystającego. Rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości lub zbiór rzeczy ruchomych stanowiący całość gospodarczą, wraz z wszelkimi częściami składowymi, przynależnościami, dodatkowym wyposażeniem i ulepszeniami, oddane klientowi przez finansującego do używania albo do używania i pobierania pożytków na podstawie umowy, opisane w umowie i załącznikach do niej. Właścicielem przedmiotu leasingu do końca trwania umowy leasingu pozostaje zawsze firma leasingowa.

Przychody podatkowe

– przychody podatnika, które stanowią element obliczania stawki opodatkowania. Przepisy podatkowe szeroko określają pojęcie przychodów. W Polsce funkcjonuje zasada, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia dokumentu księgowego stwierdzającego sprzedaż (faktura, rachunek). Nie ma natomiast znaczenia kiedy należności za tą sprzedaż zostaną zapłacone.

Rata leasingowa (czynsz leasingowy)

- określona w umowie leasingowej opłata, jaką korzystający ponosi na rzecz finansującego z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu. Raty leasingowe mogą przybrać formę czynszu równomiernego (równe raty), degresywnego (malejące raty), progresywnego (raty rosnące), a także indywidualnie ustalonego, uwzględniającego np. sezonowość działalności leasingobiorcy.

Sezonowość

- polega na takim ustaleniu harmonogramu rat leasingowych, aby większe obciążenia przypadały na ten okres, w którym w danej branży notuje się większe przychody. Zmniejszeniu natomiast ulegają koszty w okresie mniejszej sprzedaży, a co za tym idzie mniejszych przychodów.

Samochód osobowy

- na gruncie prawa podatkowego samochód osobowy to każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą.

Samochód societé

- jest to samochód ciężarowy w karoserii samochodu osobowego, posiadający homologację samochodu ciężarowego.

Środki trwałe

– określone w przepisach podatkowych rzeczowe składniki majątkowe (nieruchomości i ruchomości). Środki trwałe należy amortyzować w okresach miesięcznych, o ile wartość ich nabycie przekracza 3.500,00 zł netto, a przewidywany okres używania przekracza 1 rok. Amortyzację środków o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł netto dokonuje się jednorazowo.

Tabela Opłat i Prowizji

- tabela określająca wysokość opłat i prowizji przysługujących finansującemu (firmie leasingowej) z tytułu czynności wykonywanych przez finansującego w związku z realizacją lub rozliczeniem Umowy, w tym w szczególności czynności dokonywanych na wniosek lub z przyczyn leżących po stronie Korzystającego (np. kary umowne, prowizje za aneksy).

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

- obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu od wszelkich ryzyk, zwłaszcza utraty lub zniszczenia. Koszty ubezpieczenia obciążają zazwyczaj korzystającego (leasingobiorcę) i może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Udział własny (czynsz inicjalny, wpłata początkowa)

- pierwsza wpłata uiszczana przez korzystającego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania. W praktyce udział własny określa się pomiędzy 1% a 49% wartości przedmiotu leasingu.

Umowa Leasingu

- umowa nazwana, uregulowana w Księdze Trzeciej Tytule XVIII Kodeksu Cywilnego, na podstawie której finansujący (firma leasingowa) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć przedmiot leasingu od oznaczonego dostawcy, na warunkach określonych w tej umowie i oddać ten przedmiot leasingu korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego. Ustawy o podatku dochodowym - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

Wartość wykupu przedmiotu leasingu

- wartość przedmiotu leasingu w dniu wygaśnięcia umowy leasingowej. Wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Najczęściej w umowie leasingowej wyrażona jest jako procent wartości początkowej.

Wartość początkowa

- cena nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego (firmę leasingową) wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem.

Wartość rezydualna (wartość końcowa, wartość wykupu)

- zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu. wartość przedmiotu leasingu w dniu wygaśnięcia umowy leasingowej. Wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Weksel

- rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny). Wystawca weksla jest więc głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. W praktyce weksel własny in blanco jest najczęstszym zabezpieczeniem należności wynikających z zawieranej umowy leasingu.

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate)

- roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR ustalana jest codziennie o godz. 11:00. Często przyjmowana jako baza do wyliczenia części odsetkowej raty leasingowej w umowie leasingu.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

- warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest często stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów leasingu jak również lokat bankowych ze zmienną stopą procentową. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez ACI – Stowarzyszenie Dealerów (dawniej Forex Polska), na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości.

Wykup (opcja wykupu)

- prawo korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu za kwotę określoną w umowie leasingowej. Prawo takie jest zależy ono od woli stron, jednakże w praktyce żadko stosuje się odstąpienie od tego prawa. Spotyka się natomiast zapisy, gdzie prawo wykupu przenoszone jest na podmiot trzeci, np. dostawcę przedmiotu leasingu.

Amortyzacja

- zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje firma leasingowa (finansujący), natomiast przy umowie leasingu finansowego klient (korzystający).

Bilans

- zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan firmy w danym czasie. Jest to zestawienia wszystkich aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Bilans odzwierciedla działalność naszej firmy i pozwala stwierdzić jak dokładnie funkcjonuje przedsiębiorstwo, czyli jakie przynosi zyski a jakie straty i z czego one wynikają. Firmy finansujące (leasingowe) mają prawo prosić o przedstawienie bilansu, aby właściwie ocenić kondycję finansową klienta – przy umowach o wyższej wartości lub przy wyższym ryzyku kredytowym.

Broker leasingowy

– podmiot (przedsiębiorstwo), który reprezentuje interesy inwestycyjne (związane z pozyskaniem finansowania na inwestycje) klienta przed finansującym (firmą leasingową). Główną cechą brokera leasingowego jest działanie w imieniu klienta w taki sposób, aby pozyskać firmę finansującą, wynegocjować najkorzystniejsze warunki dla klienta i doprowadzić do zawarcia umowy na warunkach najbardziej optymalnych dla klienta.

Cash Flow

- rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej firmy. Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży lub innych tytułów oraz wypływy pieniędzy - koszty. Cash Flow oznacza również sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który polega na uznaniu przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki. Może być dodatni bądź ujemny. Dodatni przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. Ujemny przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki wychodzi niż przychodzi. Firmy leasingowe w przypadku umów o wyższej wartości lub przy wyższym ryzyku kredytowym mogą prosić o przedstawienie wskaźnika cash flow klienta.

Cesja umowy leasingu

– jest to narzędzie przelewające prawa i obowiązku wynikające z umowy leasingu z korzystającego pierwotnego (klienta, leasingobiorcę) na innego korzystającego. Cesja jest powszechnym instrumentem w wypadku gdy leasingobiorca z jakichkolwiek powodów nie chce lub nie ma możliwości spłacania umowy. Na ogół na cesję umowy leasingowej musi wyrazić zgodę leasingodawca. Nowy korzystający ma możliwość ustalić z leasingodawcą nowe, odmienne od poprzednich warunki umowy, w tym wysokość rat leasingowych i okres trwania umowy.

Czas trwania umowy leasingowej (okres umowy leasingu)

- okres obowiązywania umowy leasingu. Okres leasingu operacyjnego uzależniony jest wprost od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie może być on krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy) lub też 10 lat w przypadku leasingu operacyjnego nieruchomości. W przypadku umów leasingu finansowego czas trwania umowy jest dowolny.

Część kapitałowa raty leasingowej

– część raty leasingowej odzwierciedlająca spłatę wydatków poniesionych przez firmę leasingową (finansującego) na zakup przedmiotu leasingu. Umowa leasingu powinna wskazywać jaka część każdej z rat leasingowych stanowi spłatę kapitału.

Część odsetkowa raty leasingowej

– część raty leasingowej przewyższająca spłatę kapitału. Część ta zawiera koszt finansowania inwestycji ponoszony przez firmę leasingową (np. WIBOR, EURIBOR) oraz marżę, która jest właściwym wynagrodzeniem firmy leasingowej za finansowanie inwestycji

Czynsz inicjalny (wpłata początkowa, udział własny)

- jedna z opłat będących kosztem leasingu w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania klientowi (korzystającemu, leasingobiorcy) przedmiotu leasingu do korzystania. W praktyce najczęściej występują wpłaty początkowe od 1% do 49% wartości przedmiotu leasingu.

Czynsz leasingowy (rata leasingowa)

- comiesięczna opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, jaką w trakcie trwania umowy klient (korzystający, leasingobiorca) wpłaca na rzecz firmy leasingowej (finansującego). Raty przy umowie leasingu operacyjnego w całości stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. W umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty.

Cena sprzedaży

- jest to wartość zapłacona dostawcy przedmiotu leasingu (sprzedawcy) przez firmę leasingową (finansującego) tytułem nabycia przedmiotu leasingu.

Czynsze leasingowe (raty) degresywne

- raty czynszu leasingowego ustalone w nierównej wysokości. Wartość tych rat zmniejsza się w trakcie trwania umowy leasingowej.

Data dostawy

- oznacza ustalony w umowie sprzedaży i umowie leasingu dzień postawienia do dyspozycji Korzystającego (klienta) przedmiotu leasingu. W praktyce jest to dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.

Depozyt gwarancyjny (kaucja)

- opłata uiszczana przez klienta (leasingobiorcę, korzystającego) i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń finansującego (firmy leasingowej), związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany klientowi z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu. Depozyt nie występuje zawsze i przy wszystkich umowach leasingu. Może on być uiszczany finansującemu (firmie leasingowej) na początku obowiązywania umowy lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi.

Dokumenty rejestrowe (założycielskie) firmy

– w zależności od formy działalności gospodarczej są to: wyciąg z KRS (lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i spółek cywilnych), potwierdzenie nadania numeru REGON, potwierdzenie nadania numeru NIP. W zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej firma leasingowa może dodatkowo poprosić o: statut spółki, umowę spółki, lub inny akt założycielski, koncesje, pozwolenia, licencje lub zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.

Dostawca przedmiotu leasingu

– podmiot (przedsiębiorstwo), od którego finansujący (firma leasingowa) kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje klient (korzystający, leasingobiorca). Klient przejmuje od firmy leasingowej, po podpisaniu umowy, wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy.

DMC

– dopuszczalna masa całkowita pojazdów. Pojazdy dzieli się przede wszystkim na te o DMC do 3,5 t. i powyżej 3,5 t.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

- stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w strefie euro. Wskaźnik ten stanowi wartość bazową do wyliczenia oprocentowania (części odsetkowej raty leasingowej) leasingu denominowanego w walucie EUR.

Faktura Pro Forma

- faktura, która jest wystawiana przed zawarciem właściwej transakcji. Dokument ten wystawiany jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania. Faktura Pro Forma jest w praktyce dokumentem, który wskazuje finansującemu (firmie leasingowej) szczegóły dotyczące przedmiotu leasingu, jego wartość, dane dostawcy oraz dane korzystającego, gdyż może być wystawiony na leasingobiorcę (korzystającego, klienta).

Finansujący (leasingodawca, firma leasingowa)

- strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Jest to jeden z synonimów firmy leasingowej.

Firma leasingowa (finansujący, leasingodawca)

- strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Podmiot specjalizujący się w dostarczaniu klientom usług leasingowych.

Kaucja (Depozyt gwarancyjny)

- opłata uiszczana przez klienta (leasingobiorcę, korzystającego) i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń finansującego (firmy leasingowej), związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany klientowi z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu. Depozyt nie występuje zawsze i przy wszystkich umowach leasingu. Może on być uiszczany finansującemu (firmie leasingowej) na początku obowiązywania umowy lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi.

Korzystający (leasingobiorca, klient)

- strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Korzystającym może być zarówno każdy podmiot gospodarczy, jak również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Korzyści bilansowe leasingu

- leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów). Suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie korzystającego. W praktyce oznacza to, że nie zmniejsza się zdolność kredytowa klienta.

Korzyści podatkowe leasingu

- koszty leasingowe przy umowie leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodu korzystającego. Przy umowie leasingu finansowego – klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty leasingowej.

Koszt uzyskania przychodu

– wartość zmniejszająca zobowiązania podatkowe korzystającego (klienta, leasingobiorcy). W przypadku umowy leasingu operacyjnego kosztem tym są w całości wszystkie opłaty leasingowe (bez VAT). Przy umowie leasingu finansowego kosztem tym jest część odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacja przedmiotu leasingu.

Kwota kompensaty

– wartość wypłacana korzystającemu (leasingobiorcy) z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy w związku z niemożnością użytkowania przedmiotu leasingu (kradzież, zniszczenie). Kompensata jest zależna od momentu, w którym zaistniało zdarzenie kończące umowę, a w szczególności od wartości leasingowych.

Leasing dewizowy (denominowany)

– jest to taki rodzaj leasingu, w którym finansowanie następuje w walucie obcej. Płatności realizowane są w złotówkach przeliczanych na walutę umowy według aktualnych kursów. W praktyce najczęściej występują umowy leasingu denominowane w walutach EUR, USD, CHF i JPY.

Kompas Kredytowy Bankowy Fundusz Gwarancyjny Komisja Nadzoru Finansowego Bezpieczeństwo danych KompasKredytowy.pl

Kontakt

   Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. 

Chcesz taniej?
― W 9 na 10 przypadków nasza oferta jest najtańsza ☺

Chcesz łatwiej?
― Wszelkie formalności załatwiamy za Ciebie ☺

Chcesz szybciej?
― Oferta w ciągu 4 godzin ☺

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym formularzu danych w celu udostępnienia powyższych informacji firmom leasingowym, bankom do przygotowania oferty cenowej oraz podjęcia decyzji o finansowaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług finansowych (zgodniez Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

F4b broker leasingowy

Leasing negocjujemy dla Ciebie, bezpłatnie w ramach ogólnopolskiej niezależnej sieci brokera leasingowego F4b Sp. z o.o. (14 oddziałów w całej Polsce).

Dlaczego my?

 Rozumiemy Twoje potrzeby  Zawsze staramy się dostosować pakiet oferowanych przez nas rozwiązań finansowych do indywidualnych, niekiedy bardzo specyficznych, potrzeb poszczególnych Klientów. W wyniku sprawnej organizacji pracy, minimalizacji kosztów działania, a także doświadczeniu osób z naszego zespołu, potrafimy stworzyć wysoce zindywidualizowaną ofertę za uczciwą cenę. Wiemy, że pomagając w fachowym rozwoju małych lub średnich firm – do których głównie kierujemy naszą ofertę - zyskujemy zadowolonego Klienta. Także w przyszłości, bo biznes to partnerstwo na lata.

 Jesteśmy wiarygodni  świadczy o tym to, że zaufało nam wiele renomowanych Klientów. Jesteśmy dumni, że mamy tylu i takich Klientów. To najlepsze potwierdzenie wartości naszej oferty i jakości naszej pracy. I zobowiązanie do dalszego ich doskonalenia! W związku z tym za działamy w ramch dużej grupy firm jesteśmy wstanie wynegocjować dla Ciebie najlepsze warunki finansowe. Jest to wymowna gwarancja naszej wiarygodności i stabilności finansowej.

 Wieloletnie doświadczenie  Isniejemy na rynku od 1998. Dysponujemy autorskimi rozwiązaniami i narzędziami, które pomagają stale podnosić jakość naszych działań. Wszelkie formalności załatwimu za Ciebie, 99% spraw załatwiamy za pomocą internetu. Pracujemy z pasją dla naszych Klientów, a zdobywanie wiedzy o szybko zmieniającym się rynku to dla nas olbrzymia frajda. Dzięki temu możemy naszym Klientom zagwarantować obsługę finansową na najwyższym poziomie i najkorzystniejszych warunkach.

Więcej >>

Jak skorzystać z oferty?

Leasing w 4 krokach.


Zapytanie ofertowe.

Wypełnij formularz kontaktowy albo zadzwoń do nas.


Prezentacja oferty.

Przedstawiamy i porównujemy nalepsze dla Ciebie oferty. Otrzymujesz najlepszą ofertę na rynku.


Złożenie wniosku.

Przygotujemy i zlożymy w Twoim imieniu wniosek leasingowy. Oszczędzasz swój czas.


Podpisanie umowy.

Podpiszemy razem umowę i uruchomimy środki finansowe.

Posted in Wszystko o leasingu

Ostatnio sfinansowaliśmy.

Kontakt.

 • Znajdziesz nas
  ul. Staszica 1, V piętro
  05-800 Pruszków
 • Infolinia
  22 24-42-899
 • Napisz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bądź z nami

NewsLetter

Czy wiesz, że w Polsce jest ponad 20 firm leasingowych?
Analizujemy oferty ich wszystkich.